STT

 Tên lớp

Số trẻ 

 Giáo viên

 1 Lớn 1 20 - 25 cháu Võ Thị Mỹ Hạnh
 2 Lớn 2  20 - 25 cháu Nguyễn Ngọc Châu Vy
 3 Lớn 3 20 - 25 cháu Nguyễn Mỹ Huyền
 4 Lớn 4 25 - 30 cháuVõ Thị Nguyệt Thảo (Nghỉ hộ sản, cô Nguyễn Thị Hồng Mi dạy kê) 
 5Nhỡ 1   20 - 25 cháu Nguyễn Thị Hiệp
 6 Nhỡ 2 25 - 30 cháu Võ Thị Minh Châu
 7 Nhỡ 3 20 - 25 cháuDương Thị Ngọc Trân